Όροι Χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος http://www.cycladicidentity.gr («Site») ανήκει στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Cycladic Identity ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Cycladic Identity») και η χρήση του υπόκειται στους εξής όρους:

1. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων) όλο το περιεχόμενο («Περιεχόμενο») του «Site», συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, σχεδίων, βίντεο, γραφικών, λογισμικών εφαρμογών, παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει όλων των αρχείων και δεδομένων του δικτυακού κόμβου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της «Cycladic Identity» και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, και ιδίως του νόμου 2121/1993 («Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων.

2. Η «Cycladic Identity» ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του «Site» και του «Περιεχομένου» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το «Site» (http://www.cycladicidentity.gr) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο «Site»), χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «Site»).

3. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε τμήματος του «Περιεχομένου» για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.

4. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της «Cycladic Identity» καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στο «Site».

5. Το «Περιεχόμενο» του «Site» παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς κανενός είδους εγγύηση εκπεφρασμένη ή συναγόμενη, συμπεριλαμβανομένων – όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό – αυτών οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Υπό οιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «Cycladic Identity» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά ή προσβολή από ιούς υποστεί ο χρήστης των σελίδων του «Site», ο οποίος προβαίνει σε αυτή τη χρήση με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

6. Η «Cycladic Identity» δηλώνει ότι καταβάλλει και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, χωρίς ωστόσο να εγγυάται, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα, θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα, τυχόν δε λάθη θα διορθώνονται.

7. Η «Cycladic Identity» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το «Site» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων το «Site» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.

8. Τα Newsletters τα οποία τυχόν λαμβάνει ο χρήστης των υπηρεσιών του «Site» με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «Cycladic Identity» και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

9. Τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχονται από τον χρήστη για την εγγραφή του στο newsletter, για τη συμμετοχή σε σεμινάρια ή για την εγγραφή του ως Μέλους, συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία της «Cycladic Identity», χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή του και με κανέναν τρόπο δεν αναπαράγονται ή διατίθενται σε τρίτα μέρη. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να αρχειοθετηθούν τα στοιχεία του θα πρέπει να μας το γνωρίσει εγγράφως εντός 10 ημερών. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ασκήσει τα αναφερόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Cycladic Identity σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ), του νόμου 4624/2019 και της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10. Η «Cycladic Identity» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του «Site» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.