Αρχαία Λατομεία Πάρου – ευστάθεια και επισκεψιμότητα υπόγειων στοών
ΠΑΡΟΣ

Αρχαία Λατομεία Πάρου – ευστάθεια και επισκεψιμότητα υπόγειων στοών

ΦΟΡΕΑΣ

Πάρκο Αρχαίων Λατομείων Μαρμάρου Πάρου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15 εβδομάδες

Τα Αρχαία Λατομεία Μαρμάρου της Πάρου στο Μαράθι, και ειδικότερα τα μνημεία των υπογείων στοών εξόρυξης (λατομεία Νυμφών και Πανός), αποτελούν το επίκεντρο μιας πολιτιστικής κληρονομιάς παγκόσμιας σημασίας. Τα Αρχαία Λατομεία ξεκίνησαν να λειτουργούν τον 7ο π.Χ. αιώνα. Εκεί γινόταν η εξόρυξη του περίφημου παριανού μαρμάρου, της λεγόμενης Παρίας Λίθου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στην αρχιτεκτονική και στη γλυπτική.

Τα υπόγεια λατομεία Νυμφών και Πανός διατηρούνται σε καλή κατάσταση και ήταν μέχρι πρόσφατα επισκέψιμα σε έναν κατά τα λοιπά μη οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο, η εμφάνιση όμως προβλημάτων ευστάθειας στη βραχόμαζα οδήγησε την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην περίφραξη της περιοχής και την απαγόρευση της εισόδου, για λόγους ασφάλειας των επισκεπτών.

Η χρηματοδότηση του Cycladic Identity αφορά την υλοποίηση του πρώτου σταδίου σειράς μελετών και παρεμβάσεων στα Αρχαία Λατομεία, που στόχο έχουν την προστασία και ανάδειξή τους και την επαναφορά της πρόσβασης επισκεπτών σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος θα υλοποιηθούν:

  1. Αυτοψία από εξειδικευμένο γεωτεχνικό μηχανικό για την αξιολόγηση κατά προτεραιότητα των σημείων αυξημένου κινδύνου αστοχίας. Κατά την αυτοψία θα συλλεγούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της βραχόμαζας και των ρωγματώσεών της (διαστάσεις, κλίσεις κλπ.) , ώστε στη συνέχεια να μπορεί να γίνει η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών.

  2. Ανάλυση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών στα επίμαχα σημεία για τον προσδιορισμό των θέσεων όπου ενδεχομένως απαιτούνται άμεσες σωστικές επεμβάσεις. Θα προσδιοριστεί το είδος των επεμβάσεων (υλικά, δομή) και θα γίνει λεπτομερής διαστασιολόγηση των στοιχείων υποστήριξης που θα απαιτηθούν (μεταλλικές δοκοί και υποστυλώματα) και θα συνταχθούν τα απαραίτητα σχέδια. Θα συνταχθεί επιπλέον προμέτρηση και προϋπολογισμός των σωστικών επεμβάσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες μεταφοράς των υλικών και εργασίας εντός των στοών.

  3. Σύνταξη της μελέτης του προγράμματος της ενόργανης παρακολούθησης. Θα εντοπιστούν οι θέσεις στις οποίες θα προταθεί η εγκατάσταση των οργάνων καταγραφής επιταχύνσεων και μετακινήσεων ώστε να παρακολουθείται η μακροχρόνια συμπεριφορά της βραχόμαζας και να ελέγχεται η άσκηση στην περιοχή ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που πιθανόν να επηρεάζουν την ευστάθειά της.

Οι ανωτέρω δράσεις εκτελούνται υπό τη γενική εποπτεία της Εφορείας Κυκλάδων από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τον Δρ. Πολιτικό (Γεωτεχνικό) Μηχανικό κ. Δημ. Εγγλέζο και συνεργάτες του τους κ. Αθ. Κοντιζά και Εμμ. Τζαννιδάκη, Πολιτικούς Μηχανικούς, και τον κ. Αν. Γοντζέ, Γεωλόγο.